Kunnallisvaali teemat 2017

Kylien, haja-asutusalueiden ja saariston aseman huomioiminen kunnan päätöksenteossa

Talousarviossa on monilta kohdin huomioitu haja-asutusalueen ja saariston tulevaisuutta, mutta nämä ovat erittäin hajallaan eri sektoreilla. Ensinnäkin näen, että olisi tarpeellista laatia erillinen haja-asutusalueen suunnitelma, johon olisi koottu eri sektorien tavoitteet haja-asutusalueiden osalta. Suunnitelma helpottaisi kuntalaisia/ kyläläisiä miettimään oman alueensa tulevaisuutta ja toivottavasti myös edistämään ja ideoimaan sitä, miten elämä haja-asutusalueella saadaan toimivammaksi ja turvallisemmaksi. On monia asioita, joita voidaan kehittää lisää ilman merkittäviä kustannuksia, esimerkiksi liikenne, vanhukset, palvelut, jätevesi, jätehuolto, viestintä, tiet ja niiden hoito sekä onnettomuuksien ehkäisy. Kaavoitussuunnitelmat sekä vesi- ja viemärisuunnitelmat olisi hyvä koota lyhyesti mukaan, jotta niihin voidaan ajoissa reagoida. Jätehuollossa voidaan merkittävästi lisätä kierrätystä. Alkutuotanto ja sen tarpeet tulisi huomioida riittävästi, samoin se, että työssäkäynti ja päivähoito toimivat asuinpaikasta riippumatta. Vapaa-ajan asukkaat voivat ympäri vuoden tulla mökillensä ja ehkä myös muuttaa sinne.

 

Yksityisteiden määrärahat saatava ajan tasalle

Vuotuinen kiinteistövero otettiin käyttöön vuonna 1993 korvaamaan hajanaista kiinteistöihin kohdistuvaa verotusta. Kiinteistövero korvasi kiinteistöjen harkintaverotuksen, asuntotulon verotuksen ja katumaksun. Samassa yhteydessä poistettiin manttaalimaksu. Vaikka kiinteistövero korvasi katumaksun, se velvoitti edelleen kuntia hoitamaan katujen kunnossapidosta ja rakentamisesta. Yksityisteiden osalta ei tullut muutosta. Vaikka kaikesta maksetaan kiinteistöveroa, yksityisteiden maksut jäivät tien varrella asuville. Aiemmin valtio kompensoi yksityisteitä, nykyään kunta kompensoi. Näitä korvauksia ei ole tarkistettu moneen vuoteen ja olisi vastuullista kunnalta, että korvauksia korotettaisiin ja sidottaisiin indeksiin. Yksityistiet ovat kuntamme kattavin tieverkko ja moni näistä teistä on läpikulkutienä sellaisille tahoille, joilta ei pystytä perimään käyttömaksua. Moni tiellä kulkija ei edes tiedä käyttävänsä yksityistietä. Yksityistiet on tehty kantamaan raskaita kuormia, varsinkin maa-ja metsätaloudessa. Yksityistiet ovat ympäri vuoden hyvin hoidettuina niin paikallisten kuntalaisten kuin mökkiläistenkin käytössä.

Suomalaisen työn kilpailukyky on turvattava

Nykyisessä taloustilanteessa olisi vakava virhe hinnoitella itsemme ulos maailmanmarkkinoilta. Suomalaisilta täytyy löytyä malttia menestyä, siksi tarvitsemme useamman vuoden maltillisia palkkaratkaisuja. Maltillisilla palkkaratkaisuilla voimme turvata yhä useammalle suomalaiselle töitä. Työttömänä olo ei ole kenenkään etu ja työn sivukuluja tulisi laskea, jotta yhä useammalle löytyisi töitä ja yritykset uskaltaisivat investoida ja laajentaa. Samalla kilpailukyky kasvaisi. Työttömyysrahat tulisi käyttää työn tekemiseen, sillä me nostamme kansan taloutta. Kaikille on annettava mahdollisuus osallistua työelämään, se maksaa, mutta vielä kalliimpaa on, kun suomalaiset jäävät sivuun elämänmenosta. Varsinkin nuorten työllistyminen tulee olla erittäin tärkeää, näin me luomme uusia sukupolvia jotka kantavat vastuun suomen tulevaisuudesta

Työttömyyden alas saaminen on päätavoite sillä me voimme työn, eläkkeiden ja muiden sosiaalietuuksien verotusta jatkossa keventää ja lisätä kaikkien ostovoimaa.

Yrittäjyyden tukemisella on mahdollisuus saada uusia työpaikkoja ja hyvinvointia

Elävä maaseutu, suomalaisten etu

Suomalaisille maaseutu on se paikka jossa tuotetaan puhdasta, rehellistä suomalaista ruokaa. Maaseutu on paikka johon tullaan kaupungeista virkistymään ja rentoutumaan. Maaseutu ja kaupunki eivät ole toisensa poissulkevia, vaan toistensa täydentäviä alueita Maaseutu on alkutuotannon lähde maa-ja metsätaloudelle. Maaseutu luo hyvät mahdollisuudet yrittämiselle ja tarjoaa rauhallisen asuinpaikan luonnon lähellä. Jokaisella pitäisi olla oikeus valita missä haluaa asua ja tätä ajatusta tulee tukea. Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on tehtävä nykyistä helpommaksi. Meidän tulee myös varmistaa että maaseudulla eläminen on jatkossakin mahdollista tiestö on kunnossa, terveydenhuolto toimii, koulutus ja päivähoito myös. On yhteiskunnan etu että koko maa pysyy asuttuna

Suomalainen maatalous, kotimaisen ruuan perusta

Maatalous on vedetty ahtaalle liikkumavaraa ei juuri ole. Tuotteiden hinnat ovat vääristyneet, väliportaat vievät viljelijälle kuuluvan osuuden, uuden kilpailulain toimivuutta on tarkasteltava ja kaupan määräävää asemaa on selvitettävä. Ruokaketjussa viljelijät ovat ne jotka ovat joutuneet ahtaalle. Maatalouden kustannusten nousu ja alhaiset markkinahinnat ovat syöneet maatalouden kannattavuutta. Samoin aleneva tukitaso tuleville vuosille tuo edelleen ongelmia tiloille. Kansalliset tuet tulee maksaa täysimääräisinä, viljelijöiltä on jo leikattu liikaakin. Maa-ja metsätalouden kiinteistöveroa ei tule asettaa. Maatalouden byrokratiaa tulee purkaa, ei lisätä kuten nyt on käynyt, tukihausta on tehtävä selkeämpi, tukihaun ja karttaohjelmien tulee toimia keväällä. Karttaohjelman käyttöä tulee yksinkertaistaa ja turhien karttojen tekemistä välttää. Maatilavalvonnan tulokset tulee antaa viljelijälle mahdollisimman pian, jotta tukien maksatus ei viivästy. Tuet tulee maksaa ajallaan. Sesonkiaikana marjojen ja juuresten myyntimaanteiden varrella on vapautettava lupamenettelystä. Riittää että toimii ohjeiden mukaan. Viljelijät on nyt henkisesti ja taloudellisesti nyt kovilla, meidän tulee nyt huolehtia heistä, jotta voimme jatkossakin nauttia kotimaisesta ruuasta.

Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus välttämätön

Nyt toteutettava sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on välttämätön, nyt jo kustannukset vievät kuntien menoista noin puolet ja väestön ikääntymisen myötä on varauduttava palveluiden tehostamiseen ja myös uusien palveluiden luontiin. On tärkeää että nyt aloitettu sosiaali ja terveydenhuollon uudistus viedään päämääräänsä. Meidän tulee jatkossakin huolehtia julkisella puolella ihmisistä neuvolasta, ihmiselämän loppuun asti. Nyt tulisi keskittyä miten me jatkossa hoidamme ihmiset sen sijaan että mietimme miten hallinto järjestetään. Terveyspalvelut tulee jatkossakin olla saatavilla sopivan etäisyyden päässä. On tärkeää että ikääntyville ihmisille voidaan luoda mahdollisuus elää mahdollisimman kauan kotonaan, jos he niin haluavat ja turvata heille tarpeellinen hoito kotin. Julkisen terveydenhuollon tehokkuutta tulee tehostaa niin että turha odotus hoitoon ja leikkauksiin saadaan loppumaan, silloin koko yhteiskunta voittaa ja potilas ei joudu kärsimään ja palaa nopeasti työelämään. Elinluovutustoiminnan tulee myös olla osa erikoissairaanhoidon toimintaa. Sairaaloissa pitää myös olla riittävät resurssit toiminnan järjestämiseen. Julkisen puolen terveydenhuollon päätöksenteko tulee saada erittäin paljon nopeammaksi ja sujuvammaksi, turha byrokratia ja potilaiden pompottelu täytyy saada kuriin.